Przemysł petrochemiczny

WYZWANIA W PRZEMYŚLE PETROCHEMICZNYM

Do najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje przemysł petrochemiczny, jest znalezienie kompromisu między wyrównaniem różnic w jakości produktów naftowych i ubocznych, zwiększeniem wydajności produkcji i trwałości użytkowej istotnych podzespołów oraz ograniczeniem zagrożenia środowiskowego.

KOMPLEKSOWOŚĆ RAFINERII

Przykładowo, nowo budowane rafinerie przechodzą na metody przetwarzania takie jak hydrokraking w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym stosowaniu konwencjonalnej destylacji. Takie połączenie skutkuje wyższym wskaźnikiem kompleksowości Nelsona. Wyższa kompleksowość rafinerii utrudnia obróbkę ropy naftowej niskiej jakości, czasem całkowicie ją uniemożliwiając, co wyklucza produkcję najmniej pożądanych wyrobów.

KLUCZOWA ROLA REAKTORÓW

Ponadto obowiązujące przepisy ochrony środowiska wymagają stosowania czystszego paliwa, do produkcji którego stosuje się hydrorafinację. Zarówno w przypadku hydrokrakingu, jak i hydrorafinacji kluczową rolę odgrywają reaktory. Pracują pod bardzo wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Mają też kontakt z gorącym wodorem. Takie warunki mają charakter niszczący – powodują kruchość wodorową i korozję kwasową.

TYPOWA KONSTRUKCJA CPE

Podczas przetwarzania gazu o wysokiej zawartości siarki obecność mokrego siarkowodoru (H2S) może doprowadzić do różnego rodzaju zniszczeń, takich jak tworzenie się pęcherzy, pękanie wodoropochodne czy wodoropochodne korozyjne pękanie naprężeniowe. Można im zapobiec i ograniczyć ryzyko ich powstania do minimum dzięki odpowiedniemu dobraniu materiału rodzimego, np. 2,25 Cr-1Mo oraz 2,25 Cr-1Mo-O.25V dla reaktorów hydrokrakingu i reaktorów hydrorafinacji. Jednak w przypadku wielu uszkodzeń, jak choćby korozji kwasowej czy kruchości wodorowej, obowiązkowe jest nałożenie warstwy ochronnej, czyli platerowanie.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Od dziesięcioleci dostarczamy rozwiązania spawalnicze stosowane podczas spawania kluczowych urządzeń technologicznych. Oferujemy:

• Agregaty spawalnicze
• Materiały topliwe dla wszystkich metod spawania
• Palniki wąskoszczelinowe do spawania łukiem krytym
• Całkowicie zmechanizowane zestawy do spawania rur
• Kompletne rozwiązania dla napawania (w tym nowa technologia hybrydowa)